چه شب و روز خوبی

درخواست حذف این مطلب

من که از دیدن حضورت سیر که نمیشم اما یه کم نگران میشم که چی شده اینقدر هستی، یعنی اینهمه که من دلم برات تنگه تو هم دلت برام تنگ شده؟

الان من اینهمه برات نوشتم دیلیت اگه برات یه دونشو بفرستم نمیگی خانم چرا همه چی رو به خودت میگیری من با خانوادم دارم احوالپرسی میکنم آخه همیشه زدی تو ذوقم

خدا کنه خوب باشی بودنت از خوشی باشه، خدا کنه خانوادت سلامت باشن، خدا کنه پر از شوق باشه بودنت، حالا به هر دلیلی که هستی، خدا کنه دلیل بودنت پر از عشق باشه، آرامش باشه، محبت باشه، پر از ثانیه های خوب بودن باشه


بلا ه بعد هزارجور دست دست باهاش سلام و احوالپرسی جواب داد اما هیچ توجهی نکرد نه حالمو پرسید نه حال آقا پسرو، فقط با عجله و سرسری جواب داد، بودنش بخاطر من نبود یه کاری داشت که آ شم گفت شرمنده

همین