باز هم حس ناب اربعین

درخواست حذف این مطلب

بازم شاهدم بستن بار سفر پیاده روی اربعین آقا حسین ع توسط دوستان و آشنایان هستم

چهارشنبه حرکت می کنند و دل مرا هم کنده با خود می برند

حس غریبیست

کاش می توانستم من هم راهی شوم

باید دید قسمت چه میشود آیا لیاقت داری، آیا طلبیده میشوی

اگر مرد بودم ذره ای در رفتن تعلل نمی

پریشب خواب دیدم تا نام حسین ع را بر لبم جاری میکنم درختی که در ام قرار گرفته با اینکه درخت میوه نیست و درخت چنار است، لبالب پر از گل می شود، گل هایی به تمام رنگهایی که میشناسم آن درخت معرفتش را ب کرده بود و من نه

و جالب بود هر بار از شدت سنگینی بار گل از ساقه می ش ت و دوباره از قد رشد میکرد و دوباره گل میکرد چندبار این روند تکرار شد تا که از حیرت گفتم یا فاطمه زهرا س

آنوقت درخت گل هایش را در حجاب برگها کشید و از باروی دیوار صحرای کربلا را نظاره میکرد و مدام دلهره اش را احساس می که انگار میخواهد م ع باشد انگار میخواهد مراقب باشد

من که خیلی از خوابم نفهمیدم چه میخواست بگوید اما فهمیدم زن بودن در راه حسین ع، حفظ عفت است، زن بودن در لوای نام بی بی فاطمه زهرا س، زینب گونه مراقب بودن است، باقیش را کی خواهم فهمید، خیر است ان شاءالله