جهان را خانه خواهم کرد اگر مهمان من باشی

درخواست حذف این مطلب

شدم رودی تورا دریا به دریا جستجو

برای دیدنت هفت آسمان را زیر و رو


چه آتش ها که افشاندم چه طوفان ها به پا

به شوق دیدن آرامش چشمت چه ها


کجا این خانه ویران شد هوا با خاک ی ان شد

کجا رفتی که این لاله اسیر چنگ طوفان شد


کنارم باش تا از نو به پای هم سر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم


مراقب خودت باش

همین