عاشقانه های بی پایان  

درخواست حذف این مطلب
دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم حسینم دوست دارم همه م دوست دارم نفسم دوست دارم عمرم دوست دارم زندگیم دوست دارم دارو ندارم دوست دارم وجودم دوست دارم قلبم دوست دارم جیگرم دوست دارم یکی یدونم دوست دارم دوردونم دوست دارم سی لپ قرمزی من دوست دارم ذوق و شوق من دوست دارم متحول من دوست دارم عشق اول و آ وهمیشگی من دوست دارم صبورم دوست دارم مهربونم دوست دارم قلقلی من دوست دارم نفسم دوست دارم همسرکم دوست دارم عزیزکم دوست دار

ادامه مطلب  

ای گل رعنا  

درخواست حذف این مطلب
ترا ای عشق دوست می دارم به یک دل نه صد دل دوست می دارم ترا ای گل رعنایم دوست می دارم به باغ گل های بوستانم دوست می دارم ترا ای بهترین گلشنم دوست می دارم به زیبایی شهد گل های گلستانم دوست می دارم ترا ای معشوق محبوبم دوست می دارم به عشق عاشقانه مان دوست می دارم ترا ای زیباروی دوست می دارم به زیبای گل رعنایت دوست می دارم سروده سروش فرشیدی فر

ادامه مطلب  

به یادگار ز غمت ،در دلم خزان دارم  

درخواست حذف این مطلب
ببین که زار و ابم، غمت به جان دارمبه یادگار ز غمت ،در دلم خزان دارمچنان به دلم، اشک و گریه دارم منکه از غصه ات به آن، رودی روان دارمچه حاجتی ست ،که بگویم غم دل خود راکه غمی به دلم، به این عیان دارماین شعر غمگین و، این غصه ی تلخمبه یادگار به دلم، از تو من نشان دارمچنان غمت به دلم، فتاده در بهاران هاکه از غمت به خدا، در دلم خزان دارممحمدصادق رزمی

ادامه مطلب  

از غمت تا به ابد غصه و ماتم دارم  

درخواست حذف این مطلب
من به اندازه ی دنیا ز غمت غم دارممثل باران شمال در نگه ام نم دارمهمچو گرمای جنوب در وسط مردادشقد آن شرجی بوشهر به دلم دم دارمرفتنت غصه عالم به دلم ریخت عزیزاز غمت تا به ابد غصه و ماتم دارمزندگی در دل من مزه ی تلخی داردچونکه در زندگی ام دست تو را کم دارمزندگی روی زمین بی و تنها و غریبیادگاری ست که از حضرت آدم دارممحمدصادق رزمی

ادامه مطلب  

از غمت تا به ابد غصه و ماتم دارم  

درخواست حذف این مطلب
من به اندازه ی دنیا ز غمت غم دارممثل باران شمال در نگه ام نم دارمهمچو گرمای جنوب در وسط مردادشقد آن شرجی بوشهر به دلم دم دارمرفتنت غصه عالم به دلم ریخت عزیزاز غمت تا به ابد غصه و ماتم دارمزندگی در دل من مزه ی تلخی داردچونکه در زندگی ام دست تو را کم دارمزندگی روی زمین بی و تنها و غریبیادگاری ست که من از حضرت آدم دارممحمدصادق رزمی

ادامه مطلب  

چو به او نیاز دارم  

درخواست حذف این مطلب
چو هوای کو و وصلش همه در ... دارمو غلام عشق گشتم، چه جز او نیاز دارمنگذار خواجه ما را ، سر این سجده به خواهشخبری ز شمع رویش ، به شبم نیاز دارممگر آن خمار مستی که به شوق داده بودیبه دو غفلتم فنا شد ، که قفس نیاز دارمبه طرب گشوده ام پر، تو بیا مرا رها کنکه دگر نمانده باشم ، چو به او نیاز دارم

ادامه مطلب  

هنوزم دوستت دارم عشقم  

درخواست حذف این مطلب
 تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که آب می شود دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارمتو را به خاطر خاطره ها دوست می دارمبرای پشت به آرزوهای محالبه خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را

ادامه مطلب  

شدم مانند آن سرباز، که پایش رفته بر مینی  

درخواست حذف این مطلب
نه راهی پیش رو دارم، نه راهی پشت سر دارمبگو از عشق تو دیگر، چگونه دست بر دارمنه حسی من به دارم، نه قلبی پر هوس دارمکه غیر از من بدون تو، دلی هم در به در دارمبه قلبم آمدش عشقت، از آن چشمان زیبایتولی حالا که این غم ها، ز چشم پر شرر دارمتو رفتی و ندانستی، تو بودی علت شوقمکه دیگر از غمت اینج،ا فقط چشمان تر دارمشدم مانند آن سرباز، که پایش رفته بر مینینه راهی پیش رو دارم، نه راهی پشت سر دارممحمدصادق رزمی

ادامه مطلب  

دوستت دارم  

درخواست حذف این مطلب
من تو را دوست دارم. من کنار تو بودن را با تمام بی تفاوتیهایت دوست دارم. من شبهای سکوت و پر از خی را، وسعت نگاهت را، نوازش دستانت را دوست دارم. من تو را تنها بخاطر خودت دوست دارم. اما تو.......... افسوس که هیچگاه نفهمیدی که چقدر دوستت دارم......

ادامه مطلب  

می سوزم از غمت در جهنم دلم  

درخواست حذف این مطلب
هنوز هم هوای بودن با تو را دارمطاقت دوری ز تو را من کجا دارممی سوزم از غمت در جهنم دلمآ بی تو این نفس را چرا دارمکاش می شد که خدا مرا می بردهر شب ز غمت به خدا این دعا دارماین رفتن و ج و غم و یادتیعنی به دلم از غمت عزا دارمهنوز هم عصر ها به وقت برگشتناز اداره به خانه یاد تو را دارممحمدصادق رزمی

ادامه مطلب  

دوستت دارم واسه همیشه  

درخواست حذف این مطلب
دوستت دارم، نه واسه اینکه تنهام دوستت دارم، چون تو گفتی، همیشه هستی باهام دوستت دارم، نه واسه اینکه بی قرارم دوستت دارم، چون تو گفتی، هیچ وقت نمیکنی خارم دوستت دارم، نه واسه اینکه دربه درم دوستت دارم، چون تو گفتی، میگیری بال و پرم دوستت دارم، نه واسه اینکه دل تنگم دوستت دارم، چون تو گفتی، همیشه باهات یکرنگم دوستت دارم، نه واسه اینکه دورم دوستت دارم، چون تو گفتی، واست یه هم زبونم دوستت دارم، نه واسه اینکه هستی تو رویام دوستت دارم، چون تویی ت

ادامه مطلب  

دوستت دارم  

درخواست حذف این مطلب
دوستت دارم چقدر دلنشین وچقدر غمگین است چقدر آه بر دلم می گذارد دوستت دارم های بی پایانی که جنون آمیز است دوستت دارم های نگفته ای که به جهنم رفتند دوستت دارم های که پدرم هیچ موقع نگفت مادر نشنید و در حسسرتش ماند دوستت دارم های که بی محبت های خارجی راحت تحویل هم می دهند!! دوستت دارم های مذکرهای بدی که تنفر بر دل می گذارد، دوستت دارم بجای تمام انی که باید می شنیدند و فقط وقت رفتن گفتیم وقت نبودن، دوستت دارم های که دلمان می خواهد ابدی باشند دوستت د

ادامه مطلب  

رفیق...  

درخواست حذف این مطلب
در مسیر خود هزاران پیچ و خم دارم رفیق درد هایى تلخ اما تازه دَم دارم رفیق دوستان بى وفا بسیار اما در عوض دشمنانى با وفا و هم قسم دارم رفیق با همه نامهربانان مهربانى می کنم چون که در قلبم خدایى محترم دارم رفیق من براى بهترین و بدترین بدخواه خویش آرزو هاى عجیبى در سرم دارم رفیق شیطنت هاى من دیوانه را جدى نگیر پشت این لبخند ها سى سال غم دارم رفیق لا به لاى زخم هاى کهنه زخم ات را بزن جا براى زخم هاى تازه کم دارم رفیق امید_صباغ_نو

ادامه مطلب  

شک عجیب  

درخواست حذف این مطلب
اگر چـه شک عجیبی به «داشتن» دارم سعادتی ست تو را داشتن که من دارم ! کنار من بِنِشین و بگو چه چاره کنم؟ برای غربت تلخــی که در وطن دارم؟ بگو که در دل و دستت چه مرهمی داری برای این همه زخمـــی کـه در بدن دارم؟ مرا بــه خود بفشار و ببین بــه جای بدن چه آتشی ست؟ که در زیر پیرهن دارم؟ به رغم دیدن آرامش تو کم نشده ارادتــی کــه به آرامش کفن دارم مرا که وقت غروبم رسیده بدرقه کن اگرچه با تو امیدی به سر زدن دارم !! #غلامرضا_طریقی

ادامه مطلب  

بهار دیگری دارم...  

درخواست حذف این مطلب
زمستان است، اما من قرار دیگری دارم که قدری دورتر از خود بهار دیگری دارم نمی افتم به پای هر بتی و هر پری رویی جدا از مردمان پروردگار دیگری دارم منم آن که از او انتظار دیگری داری تو هستی آن که از او انتظار دیگری دارم اگر گاهی امیدم می رود از دست، باکی نیست که من با تو دل امیدوار دیگری دارم به دیروز و به امروزم نگاهی سرسری انداز که فردا با تو روز و روزگار دیگری دارم ... #جواد_شیخ_ال ی

ادامه مطلب  

رویا پردازی  

درخواست حذف این مطلب
رویا پردازی دوست دارم..دوست دارم بروم در اعماق خیالم...در انجا تکاپو دارم..دارم پیشرفت می کنم..دارم پیش می روم..دارم میجنگم...دارم سبز می شوم..دارم جان میگیرم...دارم میدرخشم...دارم زیبا می شوم..دارم دوست داشته می شوم..آنجا وضعیت سفید من است...هرانچه میخواهم می شوم...بال و پر میگیرم و پیشرفت می کنم...دوست دارم به ستاره های اسمانی سفر کنم و در انجا قدرتش رادارم....من رویا و خیال را دوست دارم...خسته نمی شوم..هیچوقت و هیچوقت و هیچوقت.....اما رویا از من خسته می ش

ادامه مطلب  

هوس دارم که.....  

درخواست حذف این مطلب
هوس دارم که تا روز قیامتغلام حلقه در گوش تو باشمهوس دارم که تاروز قیامتشوم گل بر سرو دوش تو باشم هوس دارم که تا روز قیامتبخوانم نغمه های عاشقانههوس دارم سیاهی مست باشمکنم فریاد از جور زمانه هوس دارم که تا روز قیامتبه چشمت چشم مشتاقم بدوزمهوس دارم چو شمعی فارغ از خویششوم شعله شوم آتش بسوزمهوس دارم که تا روز قیامتشوم چون آینه تصویر گردانهوس دارم به چشمانت نشینمچو شبنم یا چنان چون قطره باران"رسا"را میگدازد این هوسهاچو آتش آید از نفسها#گیتی_رس

ادامه مطلب  

میمیرم  

درخواست حذف این مطلب
وای خدا دارم دیوونه میشم حالم خیلی بده قشنگ حس میکنم دارم میمیرم دارم دق میکنم تو باتلاقم انگار دارم خفه میشم ح تهوع دارم همش قرص ض سردگی داده ولی اثر نکرده دارم میمیرم خدااااا نموم کن نفسامو قلبم و ضربانش رو حس نمیکنم اصلا خیلی شبیه مرده ها شدم خیلی ...

ادامه مطلب  

تو را که از خودم ای دوست,دوست تر دارم  

درخواست حذف این مطلب
به لطف چشم تو تا صبح بال و پر دارم هزار و یک غزل تازه زیر سر دارم زمان سرمه زدن پلک روی هم مگذار که از نگاه تو باید سیاهه بردارم گذشته دوره ی چشم سیاه میدانم من از زبان غزل های نو خبر دارم ولی نگاه تو تصویر تازه ایست هنوز نمیتوانم از آن دیده دست بردارم پر از قصیده پر از مثنوی پر از غزل است که از مشاعره با چشم تو حذر دارم نه مثل خواجه سمرقند در بساط من است نه مثل شیخ برای تو سیم و زر دارم نشسته ام که ببینم تو را در آیینه تو را که از خودم ای دوست,دوست ت

ادامه مطلب  

دوست دارم تو را  

درخواست حذف این مطلب
تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست دارم... تو را بخاطر دوست داشتن دوست می دارم، برای اشکی که خشک شد و هیچوقت نریخت. لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت تو را بخاطر خاطره ها، پشت به آرزوهای محال،نابودی توهم و خیال دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه انی که ندیده ام دوست می دارم تو را برای لبخند تلخ لحظه ها، پرواز شیرین خاطره ها دوست می دارم تو را به اندازه همه انی که نخواهم دید دوست می دارم اندازه قطرات باران ، اند

ادامه مطلب  

دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
تقدیم به تویی که ندارمت ... میان تمام نداشتن ها دوستت دارم ... شانس دیدنت را هر روز ندارم ... ولی دوستت دارم ... وقتی دلم هوایت را میکند حق شنیدن صدایت را ندارم ... ولی دوستت دارم ... وقت هایی که روحم درد دارد و میشکند شانه هایت را برای گریستن کم دارم ... ولی دوستت دارم ... وقت دلتنگی هایم , آغوشت را برای آرام شدن ندارم ... ولی دوستت دارم .... آری همه وجودمی ولی هیچ جای زندگیم ندارمت و میان تمام نداشتن ها باز هم با تمام وجودم ... #دوستت دارم..

ادامه مطلب  

داریوش جعفری  

درخواست حذف این مطلب
هنوز از یاد یاران یادگاری چشم تر دارمهنوز از روزگاران زخم کاری بر جگر دارمهنوز از پنجه ی گرگان آدم وار مجروحم.میان چاه، مهجورم از آنان هم خبر دارم.گذشت از روز هجرانم خدا داند که دلتنگماگر چه در دل تنگم از ایشان بد اثر دارمفراق یار دشوار است،تخت و تاج،درمان نیستمنم کز شام بی مهتاب روزی تیره تر دارمشباهنگام در تنهایی و راز و نیاز خود.روان از دیده آب و،چشم بر قوس قمر دارم.گریزان شد خیال خواب از چشمان خونبارموَ چشمانی هراسان خیره بر راه سحر دارم

ادامه مطلب  

دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
دشمنام رو دوست دارم چون در بدترین لحظه ها فقط اونان که مهربونن خواب رو دوست دارم فقط تو اون ح همه اطرافیانم مهربونن مریضی و بیمارستان رو دوست دارم چون پرستار ها مهربون میشن و در نهایت لحظه مرگ و بعد از مرگ رو دوست دارم چون کل دنیا مهربونن چون خدا مهربون میشه چون همه اشک میریزن و شاید چون هوا هم ابریه آقای ربات - دوست دارم.

ادامه مطلب  

دوستت دارم  

درخواست حذف این مطلب
دوستت دارمنوری که از درون تو می درخشدو راهم را روشن می کندتاریکی ابرهایت را دوست دارمکه در ستایش روشنی می باریرودخانه هایت راکه به سنگ ریزه و خارهایم سلاممی کننددریایت را دوست دارمکه فقط برای غرق ... من آفریدیو این ساعت ... ج را دوست دارمکه دو روز است خو ... ده است که تو را بیش تر ببینمشمس لنگرودی

ادامه مطلب  

تو را دوست دارم......  

درخواست حذف این مطلب
من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم

ادامه مطلب  

میخوام فکر کنم  

درخواست حذف این مطلب
اصن میخوام فکر کنم حالم عالیه مثلا کل نخو ... دنای این یک هفته ی اخیر رو با بیست دقیقه خو ... دن کنار بخاری توی داهات جبران ... مهم اینه که یکم مغزم سبک شد و من هنوز باز گنجایش دارم توش چیز میز بچپونم و خب اینم ی زند ... جدیده که هیچوقت آرزوش نمی ... ولی الان دارم اجراش میکنم رسما تمام توجهم معطوف به درسه مشکلی با این زند ... ندارم دوسشم دارم چون هدف دارم... و دارم یاد می ... رم صبرمو بیشتر کنم همین

ادامه مطلب  

امشب ثروتمندترین آدم شهرم.  

درخواست حذف این مطلب
من کلی چیز دارم. کلی چیزای با ارزش: کلی بغض دارم. کلی راه دارم. کلی قدم دارم. کلی خست ... دارم. کلی ... کلیِ کلیِ دل تن ... دارم. کلی « غروب » دارم. کلی سیل اشکِ منتظر دارم، که پشت چشم هایم صف بسته اند برای سرازیر شدن. انگشتان بلندی دارم برای زدودن اشک ها. کلی غصه دارم. کلی «دل ش ... ته» دارم. این ها را که جمع می زنم ، می بینم چقدر ثروتمندم من امشب و...خوش به حالم دیگر. با این ها می شود کلی کیف کرد ، مگر نه؟ ............................................................. خدایا! می شود بغلم ک

ادامه مطلب  

 

درخواست حذف این مطلب
سلام سوسو صبح به خیر من دارم میرم ناخن هام و درست کنم ، ١٠ آبان درست کرده بودم به شدت دل درد دارم و به شدت تر خوابم میاد و اخلاقم واه واه واه همین دیگه ، پول دارم نگران نباش ، لباس گرم پوشیدم اما اینجا زیاد سرد نیست دوست دارم سوسو

ادامه مطلب  

حد  

درخواست حذف این مطلب
فقط اینو میدونم.که دوست دارم خدا بهت ایمان دارم خدا بهت توکل دارم من پشتم به تو گرمه به خود خودت میدونم هوامو داری لحظه ای به حال خودم واگذارم نمیکنی اینایی که دارم میگم آپدیت یه وبلاگ نیس اینا حرفای خودمه حرفایی که باید بزنم به تو چون فقط تو میتونی کمکم کنی من توکلم به توست دلم به هیچ جا و هیچ گرم نیست خدایا دارم از خودت میخام سرشو به خودش گرکم کن تو که میدونی من بی گناهم به این میگن علم قاضی پس برنده منم من برنده ام... خدایا دوست دارم

ادامه مطلب  

شانه هایت را برای گریه ... دوست دارم...  

درخواست حذف این مطلب
سر به روی شانه های مهربانت میگذارم عقده دل می گشاید گریه بی اختیارم از غم نا مردمی ها بغض ها در ... دارم شانه هایت را برای گریه ... دوست دارم شانه هایت را برای گریه ... دوست دارم بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم خالی از خودخواهی من برتر از آلایش تن من تو را بالاتر از تن برتر از من دوست دارم شانه هایت را برای گریه ... دوست دارم بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم عشق صدها چهره دارد عشق تو آینه داره عشق را در چهره آینه دیدن دوست دارم در خموشی چش

ادامه مطلب